Search
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ston

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Ston, br. 04/23.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Telekomunikacije i energetski sustavi
2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav i odlaganje otpada
3.1.a. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Kulturna baština
3.1.b. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna baština
3.1.c. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Staništa
3.2.a. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Krajobraz
3.2.b. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Tlo, vode i more
3.3. Uvjeti korištenja i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
4.1. Građevinska područja - Žuljana
4.2. Građevinska područja - Dubrava
4.3. Građevinska područja - Tomislavovac
4.4. Građevinska područja - Putnikovići
4.5. Građevinska područja - Brijesta
4.6. Građevinska područja - Zabrđe
4.7. Građevinska područja - Dančanje
4.8. Građevinska područja - Sparagovići
4.9. Građevinska područja - Duba Stonska
4.10. Građevinska područja - Boljenovići
4.11. Građevinska područja - Česvinica
4.12. Građevinska područja - Metohija
4.13. Građevinska područja - Luka
4.14. Građevinska područja - Hodilje
4.15. Građevinska područja - Mali Ston
4.16. Građevinska područja - Ston
4.17. Građevinska područja - Broce
4.18. Građevinska područja - Zamaslina
4.19. Građevinska područja - Zaton Doli