Search
Dopuna Javne rasprave o Prijedlogu IDPPUO Konavle

Tekstualni dio:
Objava Javne rasprave
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena prostora
2.a. Infrastrukturni sustavi - Cestovni, željeznički, pomorski i zračni promet
2.b. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije
2.c. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - Elektroenergetika
2.d. Infrastrukturni sustavi - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda te melioracijsko navodnjavanje
2.e. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Uređenje vodotoka i voda te melioracijska odvodnja
3.a.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Prirodna baština
3.a.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Staništa
3.b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Graditeljska baština
3.c.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Krajobraz
3.c.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Tlo, voda i more
3.d. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
3.e. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja i dijelovi primjene planiskih mjera zaštite
4.1. Građevinska područja naselja - Brotnice
4.2. Građevinska područja naselja - Cavtat sa zvekovicom
4.3. Građevinska područja naselja - Čilipi
4.4. Građevinska područja naselja - Drvenik
4.5. Građevinska područja naselja - Duba Konavoska
4.6. Građevinska područja naselja - Dubravka
4.7. Građevinska područja naselja - Dunave
4.8. Građevinska područja naselja - Đurinići
4.9. Građevinska područja naselja - Gabrili
4.10. Građevinska područja naselja - Gruda
4.11. Građevinska područja naselja - Jasenice
4.12. Građevinska područja naselja - Komaji
4.13. Građevinska područja naselja - Kuna Konavoska
4.14. Građevinska područja naselja - Lovorno
4.15. Građevinska područja naselja - Ljuta
4.16. Građevinska područja naselja - Mihanići
4.17. Građevinska područja naselja - Mikulići
4.18. Građevinska područja naselja - Močići
4.19. Građevinska područja naselja - Molunat
4.20. Građevinska područja naselja - Palje Brdo
4.21. Građevinska područja naselja - Pločice
4.22. Građevinska područja naselja - Poljice
4.23. Građevinska područja naselja - Popovići
4.24. Građevinska područja naselja - Pridvorje
4.25. Građevinska područja naselja - Radovčići
4.26. Građevinska područja naselja - Stravča
4.27. Građevinska područja naselja - Šilješki
4.28. Građevinska područja naselja - Uskoplje
4.29.a. Građevinska područja naselja - Vitaljina 1
4.29.b. Građevinska područja naselja - Vitaljina 2
4.30. Građevinska područja naselja - Vodovađa
4.31. Građevinska područja naselja - Zastolje