Search
(III.) Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Janjina

Tekstualni dio:
Službeni glasnik DNŽ, br. 04/24.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi - Pošta i elektroničke komunikacije - Energetski sustav
2.3. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba i melioracija
2.4.1. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda - Varijanta 1 - Zbrinjavanje otpada
2.4.2. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda - Varijanta 2
3.1.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Krajobrazne vrijednosti i kulturna dobra
3.1.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Prirodno nasljeđe
3.1.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Staništa
3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Uvjeti, ograničenja i posebne mjere
4.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.4. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.5. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.6. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.7. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.8. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.9. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.10. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.11. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.12. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja