Search

IDUPU "Cavtat sa Zvekovicom"

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Konavle, br. 10/18.
Službeni glasnik Općine Konavle, br. 06/19. - pročišćeni tekst
Službeni glasnik Općine Konavle, br. 04/19. - ispravak tehničke pogreške
Službeni glasnik Općine Konavle, br. 06/19. - II. ispravak tehničke pogreške
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Elektroenergetika i telekomunikacije
2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba
2.4. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda
3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Prirodna baština, krajobraz i staništa
3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Graditeljska baština - Arheološka baština
3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Graditeljska baština - Kulturna baština
3.4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Područja primjene planskih mjera zaštite
3.5. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Oblici korištenja
3.5. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Oblici korištenja - II. ispravak tehničke pogreške
4.0. Načini i uvjeti gradnje - Način gradnje
4.0. Načini i uvjeti gradnje - Način gradnje - ispravak tehničke pogreške
4.0. Načini i uvjeti gradnje - Način gradnje - II. ispravak tehničke pogreške