Search

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, br. 09/17.
Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka, br. 02/18. - ispravak pogreške
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi - Telekomunikacijski sustavi
2.3. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav
2.4. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav i obrada, skladištenje i odlaganje otpada
3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Kulturna dobra
3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Staništa i ekološka mreža RH (Natura 2000)
3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Krajobraz
3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju
3.5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja - Područja primjene posebnih mjera i zaštite
3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja - Područja primjene planskih mjera i zaštite
4.1. Građevinska područja neselja - Brašina, Čibača (dio), Kupari, Mlini (dio), Srebreno
4.1. Građevinska područja neselja - Brašina, Čibača (dio), Kupari, Mlini (dio), Srebreno - ispravak tehničke pogreške
4.2. Građevinska područja neselja - Donji Brgat
4.3. Građevinska područja neselja - Gornji Brgat
4.4. Građevinska područja neselja - Buići
4.5. Građevinska područja neselja - Mandaljena (dio), Čelopeci
4.6. Građevinska područja neselja - Mandaljena (dio), Čibača
4.7. Građevinska područja neselja - Grbavac
4.8. Građevinska područja neselja - Makoše
4.9. Građevinska područja neselja - Martinovići
4.10. Građevinska područja neselja - Petrača
4.11. Građevinska područja neselja - Plat
4.12. Građevinska područja neselja - Soline
4.13. Građevinska područja neselja - Mlini (dio), Zavrelje