Search

II. IDPPUG Korčula

Tekstualni dio:
Odluka o donošenju - Sl.gl. Grada Korčule, br. 09/16.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.a. Infrastrukturni sustavi - Promet - Cestovni, pomorski i zračni
2.b. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije
2.c. Infrastrukturni sustavi - Elektroenergetika
2.d. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba i navodnjavanje
2.e. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda - Zbrinjavanje otpada
3.a.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Prirodno nasljeđe
3.a.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Ekološka mreža
3.a.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Staništa
3.b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Kulturna dobra
3.c.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Uvjeti, ograničenja i posebne mjere
3.c.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Pregled planova užih područja
4.1.a. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.1.b. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.1.c. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.4.a. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.4.b. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.5. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.6.a. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.6.b. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.6.c. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.6.d. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.7. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.9. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.10. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja