Search

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploče

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Ploča, br. 03/17.  
Službeni glasnik Grada Ploča, br. 01/18.-Ispravak greške
Odredbe za provođenje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena prostora 
2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi – Pošta i telekomunikacije elektroničke komunikacije
2.3. Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav 
2.4.1. Infrastrukturni sustavi - Vodoopskrba
2.4.2. Infrastrukturni sustavi – Odvodnja otpadnih voda
2.4.3. i 2.5. Infrastrukturni sustavi – Uređenje vodotoka i voda, obrada, skladištenje i odlaganje otpada
3.1.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Područja posebnih uvjeta korištenja – Prirodna i graditeljska baština
3.1.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Područja posebnih uvjeta korištenja – Staništa
3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Područja posebnih ograničenja u prostoru
3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

4.1.a Građevinsko područje naselja Baćina
4.1.b Građevinsko područje naselja Baćina
4.2.a Građevinsko područje naselja Ploče
4.2.b Građevinsko područje naselja Ploče
4.3 Građevinsko područje naselja Komin
4.4. Građevinsko područje naselja Šarić Struga
4.5. Građevinsko područje naselja Plina Jezero
4.6. Građevinsko područje naselja Banja
4.7. Građevinsko područje naselja Peračko Blato
4.8.a Građevinsko područje naselja Staševica
4.8.b Građevinsko područje naselja Staševica
4.9. Građevinsko područje naselja Rogotin 

4.1.a Uklop građevinskog područja naselja Baćina u DOF
4.1.b Uklop građevinskog područja naselja Baćina u DOF
4.2.a Uklop građevinskog područja naselja Ploče u DOF
4.2.b Uklop građevinskog područja naselja Ploče u DOF
4.3 Uklop građevinskog područja naselja Komin u DOF
4.4. Uklop građevinskog područja naselja Šarić Struga u DOF
4.5. Uklop građevinskog područja naselja Plina Jezero u DOF
4.6. Uklop građevinskog područja naselja Banja u DOF
4.7. Uklop građevinskog područja naselja Peračko Blato u DOF
4.8.a Uklop građevinskog područja naselja Staševica u DOF
4.8.b Uklop građevinskog područja naselja Staševica u DOF
4.9. Uklop građevinskog područja naselja Rogotin u DOF