Search

II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Janjina

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 08/17.
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.a. Infrastrukturni sustavi - Promet - Cestovni, pomorski i zračni
2.b. Infrastrukturni sustavi - Pošta, elektroničke komunikacije i energetski sustav
2.c. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba i melioracija
2.d.1. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda; zbrinjavanje otpada - Varijanta 1
2.d.2. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda; zbrinjavanje otpada - Varijanta 2
3.a.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodno nasljeđe i kulturna dobra
3.a.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Ekološka mreža
3.a.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Staništa
3.b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Uvjeti, ograničenja, posebne mjere i planovi
4.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.4. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.5. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.6. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.7. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.8. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.9. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.10. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
4.11. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja