Search

Izmjene i dopune PPUO Ston

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 05/15.
Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 05/19. - ispravak tehničke pogreške
Odredbe za provođenje
Odredbe za provođenje-pročišćeni tekst

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi - Telekomunikacije i energetski sustavi
2.3. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustavi
3.1.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Kulturna baština
3.1.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna baština
3.1.c. Područja posebnih uvjeta korištenja - Staništa
3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju
3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

4.1. Građevinska područja - Žuljana
4.1. Građevinska područja - Žuljana - Ispravak greške
4.2. Građevinska područja - Dubrava
4.3. Građevinska područja - Tomislavovac
4.4. Građevinska područja - Putnikovići
4.5. Građevinska područja - Brijesta
4.6. Građevinska područja - Zabrđe
4.7. Građevinska područja - Dančanje
4.8. Građevinska područja - Sparagovići
4.9. Građevinska područja - Duba Stonska
4.10. Građevinska područja - Boljenovići
4.11. Građevinska područja - Česvinica
4.12. Građevinska područja - Metohija
4.12. Građevinska područja - Metohija - Ispravak Greške
4.13. Građevinska područja - Luka
4.13. Građevinska područja - Luka - Ispravak greške
4.14. Građevinska područja - Hodilje
4.14. Građevinska područja - Hodilje - Ispravak greške
4.15. Građevinska područja - Mali Ston
4.15. Građevinska područja - Mali Ston - Ispravak greške
4.16. Građevinska područja - Ston
4.16. Građevinska područja - Ston - Ispravak greške
4.17. Građevinska područja - Broce
4.18. Građevinska područja - Zamaslina
4.19. Građevinska područja - Zaton Doli