Search
Izmjene i dopune PPU Grada Dubrovnika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 03/14.
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 09/14.-pročišćeni tekst
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Infrastrukturni sustavi-Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi-Pošta i telekomunikacije
2.3. Infrastrukturni sustavi-Energetski sustav
2.4. Infrastrukturni sustavi-Vodno gospodarski sustav-Korištenje voda
2.5. Infrastrukturni sustavi-Vodno gospodarski sustav-odvodnja otpadnih (fekalnih) voda, obrada, skladištenje i odlaganje otpada
3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja posebnih uvjeta korištenja–prirodna baština
3.2.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja posebnih uvjeta korištenja-graditeljska baština (Dubrovnik)
3.2.b Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja posebnih uvjeta korištenja-graditeljska baština (Dubrovačko primorje)
3.2.c Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja posebnih uvjeta korištenja-graditeljska baština (Šipan)
3.2.d Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja posebnih uvjeta korištenja-graditeljska baština (Lopud, Koločep)
3.2.e Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja posebnih uvjeta korištenja-graditeljska baština (Sv. Andrija)
3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja posebnih ograničenja u korištenju-Krajobraz
3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja posebnih ograničenja u korištenju-Tlo, vode i more
3.5. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora-Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

4.1. Građevinska područja naselja-Dubravica i Brsečine
4.2. Građevinska područja naselja-Dubrovnik
4.3. Građevinska područja naselja-Gromača
4.4. Građevinska područja naselja-Jakljan
4.5. Građevinska područja naselja-Koločep
4.6. Građevinska područja naselja-Lopud
4.7. Građevinska područja naselja-Ljubač
4.8. Građevinska područja naselja-Mravinjac
4.9. Građevinska područja naselja-Mrčevo, Kliševo i Trsteno
4.10.1. Građevinska područja naselja-Orašac 1
4.10.2. Građevinska područja naselja-Orašac 2
4.11. Građevinska područja naselja-Osojnik
4.12. Građevinska područja naselja-Šipanska luka
4.13. Građevinska područja naselja-Suđurađ
4.14. Građevinska područja naselja-Zaton