Search

II. Izmjene i dopune PPUO Slivno

Tekstualni dio:
Općinski glasnik-službeno glasilo Općine Slivno, br. 06/13.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže-Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže-Vodoopskrba i odvodnja
2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže-Uređenje voda i vodotoka melioracijska odvodnja
2.4. Infrastrukturni sustavi i mreže-Pošta i telekomunikacije
2.5. Infrastrukturni sustavi i mreže-Energetski sustav
3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora-Uvjeti korištenja
3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora-Posebne mjere
3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora-Karta staništa                                      
4.1. Građevinsko područje naselja Blace
4.1.a. Izdvojeno građevinsko područje Blace
4.2. Građevinsko područje naselja Duboka
4.3. Građevinsko područje naselja Klek i izdvojeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske namjene - Moračna
4.4. Građevinsko područje naselja Komarna
4.5. Građevinsko područje naselja-Lovorje – Pižinovac i izdvojeno građevinsko područje proizvodne i sportsko-rekreacijske namjene Lovorje
4.6. Građevinsko područje naselja-Mihalj - Lučina - Kremena
4.7. Građevinsko područje naselja-otok– Duba i izdvojeno građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene Duba
4.8.1. Građevinsko područje naselja-Podgradina- zavala (karta 1)
4.8.2. Građevinsko područje naselja-Podgradina- zavala (karta 2)
4.9. Građevinsko područje naselja Raba i izdvojeno građevinsko područje  proizvodne namjene Raba
4.9.a. Izdvojeno građevinsko područje Raba (uvala Soline)
4.10. Građevinsko područje naselja Slivno-Ravno
4.11. Građevinsko područje naselja Trn
4.12. Građevinsko područje naselja Tuštevac
4.13. Građevinsko područje naselja Vlaka