Search

Izmjene i dopune GUP Grada Dubrovnika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 03/14.
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 09/14. - pročišćeni tekst
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena prostora
2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Promet
3.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta i telekomunikacije
3.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav
3.4. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Korištenje voda
3.5. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih (fekalnih) voda - Obrada, skladištenje i odlaganje otpada
3.6. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja oborinskih voda
4.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna baština
4.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Graditeljska baština
4.3. Područja posebnih ograničenja u korištenju - Krajobraz
4.4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Uređenje zemljišta, zaštita posebnih vrijednosti i obilježja
4.5. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Oblici korištenja i način gradnje - Urbana pravila
4.6. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite