Search

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Konavle

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Konavle, br. 01/15.
Službeni glasnik Općine Konavle, br. 06/15. - pročišćeni tekst
Službeni glasnik Općine Konavle, br. 01/19. - ispravak tehničke pogreške
Odredbe za provođenje
Obrazloženje plana

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena prostora
KP 2.a Infrastrukturni sustavi - Cestovni, željeznički, pomorski i zračni promet
KP 2.b Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacija
KP 2.c Infrastrukturni sustavi - Energetski sustav - Elektroenergetika
KP 2.d Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarstveni sustav - Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda te melioracijsko navodnjavanje
KP 2.e Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarstveni sustavi - Uređenje vodotoka i voda te melioracijska odvodnja
KP 3.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Prirodna baština
KP 3.b Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Graditeljska baština
KP 3.c Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju
KP 3.d Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
KP 3.e Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja i djelovi primjene planskih mjera zaštite
KP 4.1. GP Brotnica
KP 4.2. GP Cavtat sa Zvekovicom
KP 4.2. GP Cavtat sa Zvekovicom - ispravak tehničke pogreške
KP 4.3. GP Čilipi
KP 4.4. GP Drvenik
KP 4.5. GP Duba Konavoska
KP 4.6. GP Dubravka
KP 4.7. GP Dunave
KP 4.8. GP Đurinići
KP 4.9. GP Gabrili
KP 4.10. GP Gruda
KP 4.11. GP Jasenice
KP 4.12. GP Komaji
KP 4.13. GP Kuna Konavoska
KP 4.14. GP Lovorno
KP 4.15. GP Ljuta
KP 4.16. GP Mihanići
KP 4.17. GP Mikulići
KP 4.18. GP Močići
KP 4.19. GP Molunat
KP 4.20. GP Palje Brdo
KP 4.21. GP Pločice
KP 4.22. GP Poljice
KP 4.23. GP Popovići
KP 4.24. GP Pridvorje
KP 4.25. GP Radovčići
KP 4.26. GP Stravča
KP 4.27. GP Šilješci
KP 4.28. GP Uskopje
KP 4.29. GP Vitaljina 1
KP 4.29. GP Vitaljina 2
KP 4.30. GP Vodovađa
KP 4.31. GP Zastolje