Search

Provedbeni urbanistički plan "Ston-stari grad"

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Dubrovnik, br. 14/88.
Odredbe za provođenje
Osnove plana
Konzervatorska dokumentacija
Odluka o prijenosu zemljišta

Grafički dio:
0.Sadržaj
1. Izvod iz Prostornog plana Zajednica općina Split

2. Izvod iz inžinjersko-geološke karte općine Dubrovnik

3. Izvod iz pedoekološke karte općine Dubrovnik
4. Granice zahvata s katastarskim česticama
5. Analiza postojećeg građevinskog fonda

6. Kulturno-spomenička vrijednost objekta
7. Vrijeme izgradnje objekta
8. Stanje objekta
9. Prikaz etažnosti objakata
10. Prikaz spomenika kulture evidentiranih u Izvještaju o šteti od potresa 15.04.1979.
11. Prikaz korištenja objekata sa pripadajućim otvorenim površinama
12. Prikaz korištenja prizemlja objekata sa pripadajućim otvorenim površinama
13. Prikaz podobnosti korištenja objekata
14. Prikaz korištenja i obrade javnih površina
15. Prikaz podobnosti korištenja javnih površina i utvrda
16. Analiza imovinsko-pravnih odnosa
17. Analiza postojećeg zelenila
18. Analiza postojećeg prometnog sustava
19. Prikaz korištenja elektroopskrbe i TT mreže
20. Prikaz korištenja vodoopskrbe, oborinskih i otpadnih voda
21. Detaljna inžinjersko-geološka karta Stona
22. Prikaz mikroseizmičke rajonizacije Stona
23. Pnal namjene površina
24. Shema prometnog sustava
25. Plan namjene objekata (Pregledni plan)
26. Plan namjene prizemlja
27. Prikaz planiranih vrsta zahvata u fizičkoj strukturi povijesne jezgre
28. Plan namjene objekata s parcelacijom, građevinskim i regulacionim pravcima
28.b. Obrada vanjskih površina građevinske parcele

28.d. Obrada vanjskih površina građevinske parcele
29. Idejno rješenje prometa sa karakterističnim poprečnim profilima

30. Idejno rješenje otvorenih prostora sa pejsažnim oblikovanjem
31. Idejno rješenje elektroopskrbe

32. Idejno rješenje PTT opskrbe
33. Idejno rješenje vodoopskrbe

34. Idejno rješenje odvodnje fekalnih i oborinskih voda
35. Plan zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti
36. Blok shema razvoda glavnih niskonaponskih vodova u užem dijelu stare gradske jezgre Stona