Search

GUP Grada Dubrovnika - pročišćeni tekst i grafika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 08/20. - pročišćeni tekst

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena prostora - pročišćena grafika
2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti - pročišćena grafika
3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Promet - pročišćena grafika
3.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta i telekomunikacije - pročišćena grafika
3.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Energetski sustav - pročišćena grafika
3.4. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Korištenje voda - pročišćena grafika
3.5. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih (fekalnih) voda - Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - pročišćena grafika
3.6. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja oborinskih voda - pročišćena grafika
4.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna baština - pročišćena grafika
4.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Graditeljska baština - pročišćena grafika
4.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Krajobraz - pročišćena grafika
4.4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Uređenje zemljišta, zaštita posebnih vrijednosti i obilježja - pročišćena grafika
4.5. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Oblici korištenja i način gradnje - Urbana pravila - pročišćena grafika
4.6. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite - pročišćena grafika