Search

Prostorni plan uređenja Općine Lastovo - pročišćeni tekst i grafika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Lastovo, br. 05/20. - pročišćeni tekst
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst
Obrazloženje - pročišćeni tekst

Grafički dio:
1.a. Korištenje i namjena površina - Prostori/površine za razvoj i uređenje - pročišćena grafika
1.b. Korištenje i namjena površina - Promet - pročišćena grafika
2.a. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - pročišćena grafika
2.b. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustavi - Elektroenergetika - pročišćena grafika
2.c. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Korištenje voda - pročišćena grafika
2.d. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda/obrada, skladištenje i odlaganje otpada - pročišćena grafika
3.a.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna baština i ekološka mreža Hrvatske - pročišćena grafika
3.a.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Graditeljska baština - pročišćena grafika
3.a.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Staništa - pročišćena grafika
3.b. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - pročišćena grafika
3.c. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - pročišćena grafika
4.a. Građevinsko područje - Naselje Pasadur / Prehodišća - pročišćena grafika
4.b. Građevinsko područje - Naselje Lastovo, Sv.Mihovil, Lučica i Zaklopatica - pročišćena grafika
4.c. Građevinsko područje - Naselje Ubli - pročišćena grafika
4.d. Građevinsko područje - Naselje Skrivena luka - pročišćena grafika