Search

Prostorni plan uređenja Općine Ston - pročišćeni tekst i grafika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Ston, br. 03/19. - pročišćeni tekst
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst
Obrazloženje - pročišćeni tekst

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina - pročišćena grafika
2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet - pročišćena grafika
2.2. Infrastrukturni sustavi - Telekomunikacije i energetski sustavi - pročišćena grafika
2.3. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustavi - pročišćena grafika
3.1.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Kulturna baština - pročišćena grafika
3.1.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna baština - pročišćena grafika
3.1.c. Područja posebnih uvjeta korištenja - Staništa - pročišćena grafika
3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - pročišćena grafika
3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - pročišćena grafika
4.1. Građevinska područja - Žuljana - pročišćena grafika
4.2. Građevinska područja - Dubrava - pročišćena grafika
4.3. Građevinska područja - Tomislavovac - pročišćena grafika
4.4. Građevinska područja - Putnikovići - pročišćena grafika
4.5. Građevinska područja - Brijesta- pročišćena grafika
4.6. Građevinska područja - Zabrđe - pročišćena grafika
4.7. Građevinska područja - Dančanje - pročišćena grafika
4.8. Građevinska područja - Sparagovići - pročišćena grafika
4.9. Građevinska područja - Duba Stonska - pročišćena grafika
4.10. Građevinska područja - Boljenovići - pročišćena grafika
4.11. Građevinska područja - Česvinica - pročišćena grafika
4.12. Građevinska područja - Metohija - pročišćena grafika
4.13. Građevinska područja - Luka - pročišćena grafika
4.14. Građevinska područja - Hodilje - pročišćena grafika
4.15. Građevinska područja - Mali Ston - pročišćena grafika
4.16. Građevinska područja - Ston - pročišćena grafika
4.17. Građevinska područja - Broce - pročišćena grafika
4.18. Građevinska područja - Zamaslina - pročišćena grafika
4.19. Građevinska područja - Zaton Doli - pročišćena grafika