Search

V. IDPPUO Slivno

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Slivno, br. 03/20.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje
Obrazloženje - dodatak

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Promet
2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Pošta i elektroničke komunikacije
2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav
2.4. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba, odvodnja i gospodarenje otpadom
2.5. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav - Uređenje vodotoka i melioracijska odvodnja
3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna baština
3.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Kulturna baština
3.3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju
3.4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Područja posebnih mjera uređenja i zaštite
4.1. Građevinsko područje naselja Blace
4.2. Građevinsko područje naselja Duboka
4.3. Građevinsko područje naselja Klek
4.4. Građevinsko područje naselja Komarna
4.5. Građevinsko područje naselja Lovorje-Pižinovac
4.6. Građevinsko područje naselja Mihalj-Lučina-Kremena
4.7. Građevinsko područje naselja Otok-Duba
4.8. Građevinsko područje naselja Podgradina
4.9. Građevinsko područje naselja Zavala
4.10. Građevinsko područje naselja Raba
4.11. Građevinsko područje naselja Slivno-Ravno
4.12. Građevinsko područje naselja Trn
4.13. Građevinsko područje naselja Tuštevac
4.14. Građevinsko područje naselja Vlaka