Search
Prostorni plan uređenja općine Smokvica
Tekstualni dio:

Grafički dio:
KP 0. Položaj općine Smokvica
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2-a. Infrastrukturni sustav - promet: cestovni, pomorski i zračni
KP 2-b. Infrastrukturni sustav - pošta i telekomunikacije
KP 2-c. Infrastrukturni sustav - elektroenergetika
KP 2-d. Infrastrukturni sustav - vodnogospodarski sustav - vodoopskrba
KP 2-e. Infrastrukturni sustav - vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda, te obrada, skladištenje i odlaganje otpada
KP 3-a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - prirodno naslijeđe
KP 3-b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - kulturna dobra
KP 3-c. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - uvjeti, ograničenja i posebne mjere
KP 3-d. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - pregled planova nižeg reda
KP 3-e. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - opožarene površine i površine ugrožene bukom
KP 3-f. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - bonitetna klasifikacija tala
KP 4.0. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta za korištenje - pregledni list
KP 4.1. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta za korištenje - Smokvica
KP 4.2. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta za korištenje - Smokvica - Brna i Vinašac (izdvojeni djelovi GP naselja Smokvica)
KP 4.3. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta za korištenje - Smokvica - Blaca (izdvojeni dio GP naselja Smokvica)