Search
 

 
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Mljet

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Mljet, br. 07/10.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 0. Položaj Općine Mljet u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
KP 1a. Korištenje i namjena površina
KP 1b. Korištenje i namjena površina – šume
KP 2a. Infrastrukturni sustavi – promet – cestovni, pomorski, zračni
KP 2b. Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije
KP 2c. Infrastrukturni sustavi – elektroenergetika
KP 2d. Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav – vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda
KP 3a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – prirodno nasljeđe
KP 3b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – kulturna dobra
KP 3c. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti, ograničenja i posebne mjere
KP 3d. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – uvjeti, ograničenja i posebne mjere – pregled planova užeg područja
KP 4-0. Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja – pregledna karta
KP 4-1. GP Kozarica
KP 4-2. GP Blato, Ropa
KP 4-3. GP Uvala Sutmiholjska
KP 4-4. GP Babino polje
KP 4-5. GP Babino polje
KP 4-6. GP Žukovac
KP 4-7. GP Omani
KP 4-8. GP Sobra
KP 4-9. GP Sobra
KP 4-10. GP Zaglavac
KP 4-11. GP Prožura, Prožurska luka
KP 4-12. GP Okuklje
KP 4-13. GP Maranovići
KP 4-14. GP Korita
KP 4-15. GP Korita
KP 4-16. GP Saplunara
KP 4-17. GP Saplunara
KP 4-18. GP Saplunara

<natrag