Search
Prostorni plan uređenja Općine Mljet

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Mljet, br. 03/02. i 05/03.isp.
Odredbe za provođenje

Grafički dio:
KP 1.a Korištenje i namjena površina
KP 1.b Korištenje i namjena površina - Šume
KP 2.a Infrastrukturni sustavi - Promet - Cestovni, Pomorski, Zračni
KP 2.b Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije
KP 2.c Infrastrukturni sustavi- Elektroenergetika
KP 3.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Prirodno nasljeđe
KP 3.b Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prirode - Kulturna dobra
KP 3.c Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti, ograničenja i posebne mjere
KP 3.d Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Pregled planova užih područja
KP 4.0 GP - Pregledni list
KP 4.1 GP - Naselja Kozarica
KP 4.2 GP - Naselja Blato, Ropa
KP 4.3 GP - Uvala Sutmiholjska
KP 4.4 GP - Naselja Babino Polje - zapad
KP 4.5 GP - Naselja Babino polje - istok
KP 4.6 GP - Žukova
KP 4.7 GP - Omani
KP 4.8 GP - Naselja Sobra - sjever
KP 4.9 GP - Naselja Sobra - jug
KP 4.10 GP - Zaglavac
KP 4.11 GP - Naselja Prožura, Prožurska Luka
KP 4.12 GP - Naselja Okuklje
KP 4.13 GP - Naselja Maranovići
KP 4.14 GP - Naselja Korita
KP 4.15 GP - Punta Dugi rat i Zaglavac
KP 4.16 GP - Saplunara, Pinjevica
KP 4.17 GP - Saplunara - jug
KP 4.18 GP - Rt Gruj