Search
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Janjina

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, br. 03/11.
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP. 0. Položaj Općine Janjina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
KP. 1. Korištenje i namjena površina
KP. 2a. Infrastrukturni sustavi – promet – cestovni, pomorski, zračni
KP. 2b. Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije
KP. 2c. Infrastrukturni sustavi – energetski sustav
KP. 2d. Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav – vodoopskrba
KP. 2e1. Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda – varijanta 1 i Obrada, skladištenje i odlaganje otpada
KP. 2e2. Infrastrukturni sustavi – vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda – varijanta 2 i Obrada, skladištenje i odlaganje otpada
KP. 3a1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora –  područja posebnih uvjeta korištenja – prirodno nasljeđe
KP. 3a2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja – NEM
KP. 3a3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja – Staništa
KP. 3b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – područja posebnih uvjeta korištenja – kulturna dobra
KP. 3c1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – uvjeti, ograničenja i posebne mjere
KP. 3c2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – pregled planova užih područja
KP. 4-0 GP - Pregledna karta
KP. 4-1 GP Osobjava
KP. 4-2 GP Sreser
KP. 4-3 GP Drače
KP. 4-4 GP Janjina
KP. 4-5 GP Popova luka