Search
Urbanistički plan uređenja Bristva-Prigradica-Žukova

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Blato, br. 12/10.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1.a Korištenje i namjena površina
KP 1.b Korištenje i namjena površina
KP 1.c Korištenje i namjena površina
KP 2.1.a Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - prometna i ulična mreža
KP 2.1.b Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - prometna i ulična mreža
KP 2.1.c Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - prometna i ulična mreža
KP 2.2.a Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - pošta i elektroničke komunikacije
KP 2.2.b Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - pošta i elektroničke komunikacije
KP 2.2.c Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - pošta i elektroničke komunikacije
KP 2.3.a Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav
KP 2.3.b Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav
KP 2.3.c Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav
KP 2.4.a Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav
KP 2.4.b Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav
KP 2.4.c Prometna ulična i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav
KP 3.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
KP 3.b Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
KP 3.c Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
KP 4.a Način i uvjeti gradnje
KP 4.b Način i uvjeti gradnje
KP 4.c Način i uvjeti gradnje