Search

Prostorni plan uređenja Grada Ploča

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Ploča br. 07/07
Službeni glasnik Grada Ploča br. 02/08. - Ispravak tehničke greške
Službeni glasnik Grada Ploča br. 04/11. - Ispravak greške
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena prostora - Površine za razvoj i uređenje
KP 1. Korištenje i namjena prostora - Površine za razvoj i uređenje - Ispravak greške
KP 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Promet
KP 2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Pošta i telekomunikacije
KP 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže - Energetski sustav
KP 2.4.1. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodoopskrba
KP 2.4.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Odvodnja otpadnih voda
KP 2.4.3. i 2.4.5. Infrastrukturni sustavi i mreže - Uređenje vodotoka i voda - Obrada, skladištenje i odlaganje otpada
KP 3.1.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Uvjeti korištenja - Područja posebnih uvjeta korištenja
KP 3.1.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Uvjeti zaštite graditeljske baštine (iz PPDNŽ)
KP 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju
KP 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera i zaštite
KP 4.1.a GP naselja - Baćina
KP 4.1.b GP naselja - Baćina
KP 4.2. GP naselja - Banja

KP 4.3.a i 4.3.b GP naselja - Komin
KP 4.3.c GP naselja - Komin
KP 4.4. GP naselja - Peračko Blato
KP 4.5.a i 4.5.b GP naselja - Plina Jezero
KP 4.6.a i 4.6.b GP naselja - Ploče

KP 4.6.a i 4.6.b GP naselja - Ploče - Ispravak greške
KP 4.7. GP naselja - Rogotin
KP 4.8a. GP naselja - Staševica
KP 4.8b. GP naselja - Staševica
KP 4.9. GP naselja - Šarić Struga