Search
24. 1. 2023.
Sudjelovanje Zavoda na 9. Konferenciji Vijeća Europe na temu Konvencije o Europskom krajobrazu

Na poziv Ministarstva kulture Hrvatske, Zavod za prostorno uređenje DNŽ sudjeluje na 9. Konferenciji Vijeća Europe na temu Konvencije o europskom krajobrazu koja se održava u Strasbourgu 23. i 24. ožujka 2017.g.

Kao potpisnica Konvencije o europskom krajobrazu, od 2004. godine Hrvatska ima obvezu izvještavanja o aktivnostima na implementaciji Konvencije o europskom krajobrazu u pogledu jačanja krajobrazne politike na nacionalnoj i regionalnoj razini.

Biserka Bilušić Dumbović kao predstavnica Ministarstva kulture i predstavnice Zavoda Barbara Savin i Silvana Taslaman izvjestit će o aktivnostima implementacije ove konvencije za 2015. i 2016. godinu.

Na nacionalnom nivou Strategija prostornog razvoja RH čije je usvajanje u tijeku, prepoznala je i naglasila značenje krajolika. U tu svrhu Strategija kao prioritetni zadatak propisuje izradu Krajobraznog atlasa RH. 

Na regionalnom nivou Županija Dubrovačko-neretvanska prepoznata je kao područje u kojem je postignut veliki napredak u pogledu ugradnje krajobraza u politike regionalnog i urbanističkog planiranja. Na konferenciji su predstavljene Krajobrazne studije izrađene za potrebe Izmjena i dopuna Prostornog plana Županije:

- Studija "Identifikacija i valorizacija prirodnih i kulturnih krajolika pilot područja Grada Dubrovnika" (2015.), izrađena u okviru EU projekta prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora >Baština - pokretač razvoja<, rezultirala je metodološkim pristupom za održivi razvoj temeljen na uvažavanju karaktera i vrijednosti krajolika povezivajući ekološki, arheološki, povijesni, kulturni, perceptivni i ekonomski pristup,
-   "Krajobrazna osnova Dubrovačko-neretvanske županije" (2016.) po prvi put sustavno analizira, identificira i valorizira krajobrazna područja Županije i
-   Studija "Prepoznavanje i vrednovanje kulturnih krajolika Dubrovačko-neretvanske županije" s katalogom 85 kulturnih krajolika (2016.) izrađena je s ciljem prepoznavanja, vrednovanja i zaštite kulturnih krajolika Županije.

Sve ove studije ugrađene su u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubovačko-neretvanske županije koje su u izradi.
 

Prezentacija: