Search
24. 1. 2023.
-STUDIJE-
 

 Studije

„Komparativna analiza zakonskog okvira na polju zaštite i upravljanja prirodnog i kulturnog krajolika Hrvatske s preporukama”

Pregledom i analizom relevantnih zakona te Strategija i Programa prikazalo se sadašnje stanje zakonodavstva te ocijenilo u kolikoj se mjeri njime osigurava zaštita kulturnih i prirodnih krajolika, važnog elementa prepoznatljivosti i identiteta prostora.
Osim analize zakonodavne osnove zaštite prirodnog i kulturnog krajobraza u Republici Hrvatskoj izvršena je i usporedba s odabranim primjerima europskih zemalja i Crne Gore, kako bi se pokazale sličnosti, prednosti i nedostaci, te predložile mjere za učinkovitiju zaštitu.

 

"Provedba participacijskog procesa u zaštiti i upravljanju kulturnim i prirodnim vrijednostima"
U sklopu participacijskog procesa izrađena je Sociološka studija i provedeno je empirijsko istraživanje o važnosti baštine, informiranosti o postojećoj razini zaštite i upravljanja baštinom te o ocjeni postojećih modela participacije u procesu planiranja.
Sociološka studija dala je zaključke na temelju obavljenih istraživanja te preporuke za uključivanje zainteresiranih različitih dionika u zaštiti i planiranju kao i upravljanju prirodnom i kulturnom baštinom na predmetnom pilot području.

 

“Analiza katastra Dubrovnika 19. st. s transkripcijom upisnika katastarskih čestica te izradom baze podataka”
Ova studija uključuje istraživanje i analizu arhivske građe Državnog arhiva u Splitu, katastra iz 19 st.(Arhiv mapa za Istru i Dalmaciju) za pilot područje Grada Dubrovnika s posebnim naglaskom na izradu baze podataka katastarskih čestica za potrebu izrade GIS baze podataka.
Ona uključuje i prijevode elaborata porezne procjene kao i istraživački osvrt o načinu života, prirodnom okruženju i prostornoj organizaciji područja Dubrovnika s početka 19. stoljeća sa znanstvenim zaključkom. Obrađeno područje je Rijeka Dubrovačka, Dubrovnik i dio Župe Dubrovačke.
Ovaj istraživački rad predstavlja važnu podlogu za studiju “Identifikacija i valorizacija prirodnog i kulturnog krajobraza na pilot području Dubrovnika” jer analizira i daje kao podlogu stanje krajobraza pilot područja Dubrovnika neposredno nakon pada Republike i prije intenzivnog razvoja i gradnje u kasnijim razdobljima, te pruža mogućnosti komparacije i detekcije promjena te predstavlja najvažniju podlogu za proučavanje povijesnog razvoja urbanog i ruralnog krajobraza za buduća istraživanja.

 

“Identifikacija i valorizacije prirodne i graditeljske baštine područja Dubrovnika u prostornom kontekstu”
Kroz izradu ove studije izvršena je interpretacija i valorizacija prirodne i graditeljske baštine užeg područja Grada Dubrovnika (prostor pilot područja) u prostornom kontekstu s posebnim naglaskom na izradu podloge za zaštitu fortifikacijskog krajobraza iznad Grada.
Ukupnost baštine sagledana je kroz analizu međuodnosa pojedinih spomenika / skupina spomenika koji zajedno tvore cjeline kulturno-povijesne i prirodne vrijednosti pojedinog područja. Izrađena je i identifikacija/definiranje omeđenih cjelina kao fortifikacijski krajobraz, sustav ljetnikovaca, gradska predgrađa i dr… sa valorizacijom i smjernicama za zaštitu.
Također izrađena je
• analiza postojeće zaštite Grada (UNESCO–dokumenti, Rješenja o zaštiti) kroz prizmu prostornog konteksta i potrebe izrade HIA-ICOMOS (Procjena utjecaja na baštinu), uz poseban naglasak na očuvanje prirodnog okoliša -„setting“;
• smjernice za definiranje nove „buffer“ zone Grada kao i
• GIS baza podataka graditeljske i prirodne baštine i klastera.
Ovaj istraživački rad predstavlja važnu podlogu za studiju “Identifikacija i valorizacija prirodnog i kulturnog krajobraza na pilot području Dubrovnika” jer analizira prirodnu i graditeljsku baštinu u prostornom kontekstu te daje kvalitetnu podlogu stanja krajobraza pilot područja Dubrovnika.

 

„Identifikacija i valorizacija prirodnog i kulturnog krajobraza na pilot području Dubrovnika”
kao „Krajobrazne osnove pilot područja Dubrovnika”


Ova studija uključuje identifikaciju i valorizaciju krajobraza užeg područja Grada Dubrovnika u svjetlu njegove iznimne univerzalne vrijednosti (na listi UNESCO-ve svjetske baštine) uvažavajući njegovo okruženje (slike grada) i kulturne krajolike, važne elemente krajobraza na vizualni identitet Grada prepoznatljivosti i identiteta prostora te utjecaj promjene slike grada i autentičnih Dubrovnika s analizom mogućih posljedica na urbanu preobrazbu grada.
Kroz izradu ove studije potrebno je ustanoviti novu metodologiju valorizacije krajobraza u svjetlu gore navedenih odrednica, a u kontekstu EU konvencije o krajobrazima, Operativnih smjernica za dobra Svjetske kulturne baštine i Smjernica za procjenu utjecaja na baštinu za dobra Svjetske kulturne baštine .
Ova studija sadržavala bi i prijedlog/smjernice za planiranje i upravljanje razvojem Grada koji bi bio u skladu s održivim razvojem, temeljenim na autentičnosti prostora i djelatnosti tj. očuvanim krajobraznim karakteristikama prostora kao osnovnim pokretačima razvoja.Također uključuje i izradu GIS baze podataka kulturnog i prirodnog krajobraza.
Ona predstavlja i konačni rezultat Projekta, podlogu za prostorni plan Županije, PPUG i GUP do izrade Strategijom propisane izrade Krajobrazne osnove Republike Hrvatske.
Dati će smjernice za održivo planiranje s mjerama zaštite i preporukama za zakonsku zaštitu, a predstavljati će i vrijednu osnovu za daljnje proučavanje i valorizaciju ovog područja.

“Utjecaj promjene autentičnog kulturnog krajobraza Grada Dubrovnika kao važnog elementa identitetskog sustava na brand i imidž Grada te na uspješnost turističke destinacije“

Ova studija uključuje identifikaciju identitetskog sustava užeg područja Grada Dubrovnika u svjetlu njegove iznimne univerzalne vrijednosti (na listi UNESCO-ve svjetske baštine) uvažavajući njegovo okruženje (slike grada) i kulturnih krajolika važnog elementa prepoznatljivosti i identiteta prostora.
Također
se analizira :
• topografija identiteta Grada Dubrovnika – određivanje kulturnog koda grada kao osnovu za brendiranje.
• utjecaj mogućih promjena vizualnog identiteta grada i autentičnih krajobraza na brand Grada Dubrovnika sa analizom mogućih posljedica na performanse hotelske i turističke industrije.
• svjetska iskustva i trendovi u područjima koja imaju veliku baštinsku vrijednost i preispitivanje ovog pristupa u skladu s tim.
Daju se prijedlozi i smjernice turističkog razvoja Grada koji bi bio u skladu sa održivim razvojem, temeljen na očuvanim krajobraznim karakteristikama prostora te autentičnosti prostora i djelatnosti, gdje očuvana i autentična baština predstavlja osnovni pokretač razvoja.

Dokumenti: