Search
24. 1. 2023.
Rudarsko geološka osnova/studija Dubrovačko-neretvanske županije

Rudarsko geološka osnova/studija Dubrovačko-neretvanske županije


Osnovni cilj ove Studije, naručene od strane Dubrovačko-neretvanske županije, je usmjeriti istražne radove i eksploataciju, kao i utvrditi potencijalnost mineralnih sirovina prema odredbama za provođenje Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Poticaj za izradu Studije također je došao i od strukovne grupe kamenoklesara i kamenoloma HGK ŽK Dubrovnik i Obrtničke komore DNŽ-e. 

U resursnoj osnovi mineralnih sirovina (rudarsko-geološkoj studiji) obrađena je geološka građa terena Županije s opisom kronostratigrafskih odnosno litostratigrafskih jedinica s posebnim osvrtom na mineralne sirovine. Ležišta mineralnih sirovina, kao i eksploatacijska polja pojedinih mineralnih sirovina, svrstana su u nekoliko cjelina – metalične, nemetalične i energetske mineralne sirovine, te kartografski prikazane s pripadajućim zonama potencijalnosti.

Tekstualni dio
Rudarsko-geološka studija
Rudarsko-geološka studija - sažetak


Grafički dio
01 Litostratigrafija
02 Mineralne sirovine, eksploatacijska polja i istražni prostori
03 Nulta geološka potencijalnost mineralnih sirovina
04 Ograničena geološka potencijalnost mineralnih sirovina
05 Detaljno valorizirana geološka potencijalnost
06 Detaljno valorizirana geološka potencijalnost bez ZOP-a 200m od naselja