Search
20. 1. 2023.
Podloge državne geodetske uprave

U rujnu 2020. zatraženi su podaci Državne geodetske uprave koja je iste dostavila u listopadu 2020.

Zatražen je digitalni katastarski plan s pripadajućim knjižnim dijelom u gml, shp i dwg formatu. Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji sadrži podatke o brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica, granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama, kućnim brojevima zgrada i nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju).

Katastarski planovi su nastali na osnovu numeričkih izmjera oslonjenih na staru državnu trigonometrijsku mrežu, na osnovu grafičkih izmjera, te na osnovu izmjera oslonjenih na homogena polja razvijena GNSS metodama. 

Digitalni Katastarski Plan je nastao prevođenjem analognih planova u digitalni oblik. Danas se katastarski plan kao proizvod katastarske izmjere izrađuje u digitalnom obliku, te ažuriranje se vrši na temelju zahtjeva stranke i pravomoćnog rješenja u upravnom postupku donesenog nakon pregleda i potvrđivanja geodetskog elaborata. Katastarski operat sastoji se od katastarskih planova (prostorni podaci) i knjižnog dijela (atributni podaci).

Zatražen je digitalni katastar infrastrukture u svom pisanom i grafičkom dijelu u dwg i shp formatu. Katastar infrastrukture osniva se i vodi na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu infrastrukture dužni u skladu s Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, osnovati i voditi vlasnici, odnosno njihovi upravitelji. Katastar infrastrukture sadržava podatke o vrstama, odnosno namjeni, osnovnim tehničkim karakteristikama, trenutačnom korištenju i položaju izgrađene infrastrukture te imenima i adresama njihovih vlasnika, odnosno upravitelja. U katastru infrastrukture evidentiraju se vodovi i drugi objekti koji joj pripadaju elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture.

Katastar infrastrukture sastoji se od pisanog i grafičkog dijela. Pisani dio katastra infrastrukture sastoji se od popisa infrastrukture i popisa vlasnika i upravitelja  infrastrukture. Grafički dio katastra infrastrukture sastoji se od plana  infrastrukture i zbirke geodetskih elaborata  infrastrukture.

Zatraženi su digitalni homogenizirani katastarski planovi katastarskih općina područja Dubrovačko-neretvanske županije izrađeni po Odluci ravnatelja Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/17-04/03 URBROJ: 541-03-01/1-17-12 , KLASA: 932-01/18-04/13 URBROJ: 541-03-01/1-18-10) u shp, dwg i gml formatu). 

Homogenizacija katastarskih planova jedan je od postupaka poboljšanja kvalitete katastarskog podatka (katastarskog plana), značajno brži i ekonomičniji od katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija (obnova katastarskog operata).

Homogenizacija je tehnička radnja kojom se ne mijenja stanje katastarskih podataka u pravnom smislu. Ona ne može zamijeniti katastarsku izmjeru već omogućava lakše održavanje katastarskog plana do trenutka katastarske izmjere te omogućava da se rezultati pojedinačnih geodetskih elaborata u službenim evidencijama predstave ispravno (preklopom).

Svrha homogenizacije je poboljšanje položajne i geometrijske točnosti katastarskih planova te omogućavanje novo snimljenog detalja preklopom na cijelom području homogeniziranog digitalnog katastarskog plana.

Također, zatraženi su svi podaci sadržani u Topografskom informacijskom sustavu RH (CROTIS) u gml te shp formatu. ). CROTIS je model organizacije topografskih podataka kojim je propisana klasifikacija topografskih podataka pri njihovu prikupljanju, obradi, točnosti, načinu prikazivanja i prijenosu. Stupio je na snagu 2002, odlukom ravnatelja Državne geodetske uprave Republike Hrvatske.