Search
24. 1. 2023.
Donesene Izmjene i dopune Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije
 

 

Izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije

Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 6/03.3/05.-uskl., 3/06.*, 7/10., 4/12.-isp.9/13.2/15.-uskl., 7/16., 2/19., 6/19.-pročišćeni tekst, 03/20. i 12/20.-pročišćeni tekst;
*- Presuda Visokog upravnog suda RH Broj: Usoz-96/2012-8 od 28.11.2014., "Narodne novine", broj 10/15.od 28.1.2015.


Tekstualni dio:
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst

Grafički dio:
0. Sadržaj
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.1.1. Infrastrukturni sustavi - Cestovni promet
KP 2.1.2. Infrastrukturni sustavi - Željeznički, pomorski i zračni promet
KP 2.2.1. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - Pošta i javne telekomunikacije
KP 2.2.2. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - Javne telekomunikacije u pokretnoj mreži
KP 2.3. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustavi
KP 2.4. i 2.5. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustavi, obrada, skladištenje i odlaganje otpada

KP 2.4. i 2.5. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustavi, obrada, skladištenje i odlaganje otpada
KP 3.1.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna baština
KP 3.1.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Kulturna baština
KP 3.1.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Uvjeti zaštite kulturne baštine
KP 3.1.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Staništa
KP 3.2.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Prirodni i kulturni krajolici
KP 3.2.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Ostalo
KP 3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

KTG 1. Teritorijalno - politički ustroj
KTG 2. Administrativna središta i razvrstaj državnih i županijskih cesta
KTG 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta
KTG 4.1. Infrastrukturni sustavi - Cestovni promet

KTG 4.2. Infrastrukturni sustavi - Željeznički, pomorski i zračni promet
KTG 4.3. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije
KTG 4.4. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustavi
KTG 4.5. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav
KTG 5. Gospodarenje s otpadom

KTG 5. Gospodarenje s otpadom