Search
24. 1. 2023.
16. Sastanak radionica Vijeća Europe za provedbu Europske konvencije o krajoliku

VIJEĆE EUROPE
EUROPSKA KONVENCIJA O KRAJOLIKU

ŠESNAESTI SASTANAK RADIONICA VIJEĆA EUROPE
ZA PROVEDBU
EUROPSKE KONVENCIJE O KRAJOLIKU

Pejzaž i prekogranična suradnja
Krajolik ne poznaje granice

 

 

Šesnaesti Sastanak radionica Vijeća Europe za provedbu Europske konvencije o krajoliku "Krajolik i prekogranična suradnja: Krajolik ne poznaje granice".
U organizaciji Vijeća Europe - Uprave za demokratsko upravljanje, Tajništva Europske konvencije o krajoliku u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, poljoprivrede i održivog razvoja Andore, u sklopu Programa rada Europske konvencije o krajoliku Vijeća Europe.

Europsku konvenciju o krajolicima je usvojio Odbor ministara Vijeća Europe 19. srpnja 2000. godine u Strasbourgu s ciljem promicanja europskog krajolika. To je prvi međunarodni ugovor koji je isključivo posvećen svim aspektima europskog krajolika. Konvencija se primjenjuje na cjelokupnom teritoriju stranaka i obuhvaća prirodna, ruralna, urbana i periurbana područja, a odnosi se na krajobraze koji se mogu smatrati iznimnim kao i na one koji su zapušteni, devastirani i sl.
Do sada, 38 država članica ratificirale su Konvenciju: Andora, Armenija, Azerbajdžan, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Finska, Francuska, Gruzija, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Republika Moldavija, Crna Gora, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švicarska, Švedska, "Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija", Turska, Ukrajina i Velika Britanija. Dvije države su potpisale Konvenciju: Island i Malta.

U organizaciji Vijeća Europe redoviti sastanci radionice za provedbu Europske konvencije o krajolicima su prilika za predstavljanje novih koncepata i postignuća u vezi s Konvencijom i predstavljaju pravi forum za razmjenu praksi i ideja. Poseban naglasak daje se na iskustva države u kojoj se sastanak održava.

Do danas Vijeće Europe održalo je slijedeće Sastanke radionice za provedbu Europske konvencije o krajolicima:
1. 23-24 svibnja 2002. u Strasbourgu (Francuska): "Politike krajolika: doprinos dobrobiti europskih građana i održivom razvoju (socijalni, ekonomski, kulturni i ekološki pristupi); Identifikacija Krajolik, vrijednovanje i ciljevi kvalitete, pomoću kulturnih i prirodnih resursa; Podizanje svijesti, trening i obrazovanje; Inovativni alati za zaštitu, upravljanje i planiranje krajolika "
2. 27-28 studenoga 2003., Strasbourg (Francuska): "Integracija krajolika u međunarodnim politikama i programima i prekogranični krajolici; Krajolici i osobno i društveno blagostanje; Prostorno planiranje i krajolik "
3. 16-17 lipanj 2005., Cork (Irska): "Pejzaži za urbana, prigradska i periurbana područja"
4. 11.-12. svibnja 2006, Ljubljana (Slovenija): "Krajolik i društvo"
5. 28.-29. rujna 2006., Gerona (Španjolska): "Ciljevi kvalitete krajobraza: od teorije do prakse"
6. 20.-21. rujna 2007., Sibiu (Rumunjska): "Krajolik i ruralno naslijeđe"
7. 24.-25. travnja 2008. godine, Pieštany (Slovačka): "Pejzaž u politici planiranja i upravljanja: prema integriranom upravljanju prostorom"
8. 8.-9. listopada 2009. godine, Malmö (Švedska): "Krajolik i pokretači razvoja"
9. 15.-16. travanj 2010. godine, Cordoba (Španjolska): "Krajolik i infrastruktura za društvo"
10. listopada 20-21 2011. Evora (Portugal): "Višenamjenski krajolik"
11. 4-05 lipanj 2012, Carbonia, Sardinija (Italija): "Nagrada za baštinu Vijeća Europe - Forum nacionalnih selekcija - Sjednice 1 (2008-2009) i 2 ( 2010-2011) "-
12. 2-3 listopada 2012. godine, Solunska (Grčka): "Vizija o teritorijalnoj demokraciji za budućnost Europe: krajolik kao nova strategija prostornog planiranja ... Drugi način da sagledamo teritorij uključujući civilno društvo ... "-
13. 2 -3 listopada 2013, Cetinje (Crna Gora): "Teritoriji budućnosti: identifikacija i vrijednovanje krajolik kao vježba u demokraciji" –
14. 11.-12. lipnja 2014. godine, Wrocław (Poljska): " Nagrada za baštinu Vijeća Europe - Forum nacionalnih selekcija - sjednica 3 (2012-2013) "-
15. 1-2 listopad 2014, Urgup (Turska):" Održivi pejzaži i gospodarstvo: o neprocjenjivoj prirodnoj i ljudskoj vrijednosti krajobraza "

Ciljevi
Sastanak ima za cilj analizirati iskustva, postignuta ili tekuća, prekogranične suradnje. Europska konvencija o krajolicima doista navodi da "će stranke poticati prekograničnu suradnju na lokalnoj i regionalnoj razini i, prema potrebi, izrađivati i provoditi zajedničke krajobrazne programe" (članak 9. Prekogranični krajolici). Preporuka CM/Rec (2008) 3 Odbora ministara zemljama članicama o smjernicama za provedbu Europske konvencije o krajobrazima smatra da "prekogranična suradnja može dovesti do zajedničke zaštite krajolika, upravljanja i planiranja programa te poprima oblik instrumenata i mjera dogovorenih između uprava (različitih upravnih razina i općih i sektorskih nadležnosti) i relevantnih dionika s obje strane granice". Napominje da je "prekogranična suradnja moguća ne samo između susjednih država, već također između susjednih regija i zajednica u istoj državi koje imaju različite krajobrazne politike, na temelju bilo teritorijalne bliskosti ili zajedničkih obilježja".

Sudionici
Sastanak radionica je namijenjen državnim službenicima - članovima Upravnog odbora za kulturu, baštinu i krajobraz Vijeća Europe(CDCPP) i članovima konferencije Vijeća Europe o konvenciji o europskim krajobrazima, predstavnicima drugih ministarstava, predstavnicima lokalnih i regionalnih uprava, sveučilištima, stručnjacima, javnih i privatnih vladinih i nevladinih organizacija koje djeluju na području krajolika i održivog upravljanja, sa svojim ekološkim, kulturnim, socijalnim i ekonomskim dimenzijama. Broj sudionika je ograničen na 300.

Web stranice
European Landscape Convention

Ministry of Environment, Agriculture and Sustainable development of Andorra

Program sastanka

Prezentacije