Search
24. 1. 2023.
05.11.2013. Drugi sastanak Radne grupe za zakonodavni okvir u Dubrovniku

Drugi sastanak Radne grupe za zakonodavni okvir održan je 5. studenog 2013. u Dubrovniku u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije koji je vodeći partner s hrvatske strane u prekograničnom projektu „Baština – pokretač razvoja“. Na sastanku su sudjelovali i  predstavnici Općine Tivat - funkcionalnog vodećeg partnera u projektu s crnogorske strane, te predstavnici partnera i suradnika u okviru projekta.

Na prvom sastanku Radne grupe za zakonodavni okvir koji se održao 11. lipnja 2013. u Tivtu definiran je okvir izrade buduće studije na ovu temu, a na ovom sastanku razgovaralo se o do sada obavljenom radu na izradi studija Komparativna analiza zakonskog okvira na polju zaštite i upravljanja prirodnog i kulturnog krajolika Hrvatske / predjela Crne Gore s preporukama.

Biserka Dumbović Bilušić, angažirana stučnjakinja za izradu studije s hrvatske strane, u svoje i u ime angažirane crnogorske stručnjakinje Tamare Brajović, održala je prezentaciju o dosadašnjim rezultatima rada na izradi studija i prikazala predkoncept studija za hrvatsku i crnogorsku stranu koji prikazuje strukturu i elemente budućih studija.

Nakon analize postojećeg stanja i zakonodavnog okvira zaštite krajolika u Hrvatskoj i Crnoj Gori, Dumbović Bilušić je kao glavne ciljeve i zadatke studija istaknula slijedeće:

1.  analizirati i ocijeniti stanje zaštite krajolika kroz zakonodavnu osnovu u RH i CG
2.  analizirati međunarodne dokumente (konvencije, povelje, deklaracije,..)
3. usporediti zakonodavnu osnovu zaštite prirodnog i kulturnog krajolika u Hrvatskoj i Crnoj Gori s odabranim primjerima europskih zemalja (npr. Italije i Slovenije)
4. predložiti mjere za promjenu i/ili dopunu zakona u RH i CG radi učinkovitije zaštite krajolika
5. izraditi smjernice za unaprjeđenje zaštite krajolika te za učinkovitiju primjenu Europske konvencije o krajoliku u Hrvatskoj
6. predložiti postupke i metode zaštite kulturnih krajolika u okviru sustava zaštite kulturnih dobara i prirode, te dokumenata prostornog uređenja
7.  istražiti i predložiti mjere i instrumente za zaštitu krajolika na pilot područjima u sklopu projekta

Na sastanku je određen rok od 20. prosinca 2013. kao krajnji rok za izradu konačnih prijedloga studija Komparativna analiza zakonskog okvira na polju zaštite i upravljanja prirodnog i kulturnog krajolika Hrvatske / predjela Crne Gore s preporukama.

Dogovoreno je da će, u drugoj polovici siječnja 2014. godine, u sklopu radionice o EU standardima koja će se u okviru projekta održati u Dubrovniku, biti predstavljene, od strane angažiranih stručnjakinja, završene studije za hrvatsku i crnogorsku stranu.