II. Izmjene i dopune PPUO Lumbarda

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Lumbarda, br. 05/13.
Odredbe za provođenje-amandmanske
Odredbe za provođenje-pročišćene
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 0. Položaj Općine Lumbarda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2a. Infrastrukturni sustavi- Cestovni i pomorski promet
KP 2b. Infrastrukturni sustavi- Pošta i telekomunikacije
KP 2c. Infrastrukturni sustavi- Elektroenergetika
KP 2d. Infrastrukturni sustavi- Vodoopskrba

KP 2e. Infrastrukturni sustavi- Odvodnja otpadnih voda, zbrinjavanje otpada
KP 3a1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Prirodno nasljeđe
KP 3a2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Nacionalna ekološka mreža
KP 3a3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora -Staništa
KP 3b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Kulturna dobra
KP 3c1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Uvjeti, ograničenja i posebne mjere
KP 3c2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora- Pregled planova užih područja
KP 4-1. Građevinska područja naselja- Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4-2. Građevinska područja naselja- Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4-3. Građevinska područja naselja- Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja
KP 4-4. Građevinska područja naselja- Građevinska područja i područja posebnih uvjeta korištenja

<natrag

   Login