Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča
 

 

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Ploča, br. 7/12.
Službeni glasnik Grada Ploča, br. 7/15.- Ispravak tehničke greške
Odredbe za provođenje - amandmanske

Grafički dio:
KP 4.6a i 4.6b

<natrag

 

   Login