Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Korčule

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Korčula, br. 1/96.

Grafički dio:
List 1 Namjena površina

<natrag

 

   Login