UPU "Cavtat sa Zvekovicom" - pročišćeni tekst i grafika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Konavle, br. 06/19. - pročišćeni tekst
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst
Obrazloženje - pročišćeni tekst

Grafički dio:
0. Korištenje i namjena površina - Postojeće stanje - pročišćena grafika
1. Korištenje i namjena površina - pročišćena grafika
2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet - pročišćena grafika
2.2. Infrastrukturni sustavi i mreže - Elektroenergetika i telekomunikacije - pročišćena grafika
2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba - pročišćena grafika
2.4. Infrastrukturni sustavi i mreže - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda - pročišćena grafika
3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Prirodna baština, krajobraz i staništa - pročišćena grafika
3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Graditeljska baština - Arheološka baština - pročišćena grafika
3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora – Graditeljska baština - Kulturna baština - pročišćena grafika
3.4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Područja primjene planskih mjera zaštite - pročišćena grafika
3.5. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Oblici korištenja - pročišćena grafika
4.0. Načini i uvjeti gradnje - Način gradnje - pročišćena grafika

<natrag

 

   Login