- STUDIJE -

Ovdje možete pogledati studije Dubrovačko-neretvanske županije koje su ugrađene u IDPPDNŽ te studije izrađene za potrebe IDPPDNŽ>opširnije...

Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018.-2021.

Program zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2018.-2021>opširnije...

Glavni plan razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija, Strateška procjena utjecaja Plana na okoliš i Procjena utjecaja Plana na kulturnu baštinu za znamenitosti svjetske baštine (HIA) 

Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Sl.gl. Dubrovačko-neretvanske županije, br. 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 2. sjednici, održanoj 25. rujna 2017.g., donijela je Zaključak o prihvaćanju Glavnog plana razvoja Funkcionalne regije Južna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja Plana/Programa na okoliš>opširnije...

Plan korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije

Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Sl.g. Dubrovačko-neretvanske županije, br. 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijeska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 15. sjednici, održanoj 19. ožujka 2017. godine, donijela je Odluku o donošenju Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije. >opširnije...

Smjernice za integralno upravljanje obalnim područjem Dubrovačko-neretvanske županije

Smjernice za integralno upravljanje obalnim područjem (IUOP) Dubrovačko-neretvanske županije izrađene su na inicijativu Regionalne razvojne agencije (RRA) DUNEA-e i Dubrovačko-neretvanske županije (DNŽ), a u sklopu projekta COASTANCE financiranog iz programa MED Europske unije. Projekt za cilj ima poboljšati aktivnosti zaštite priobalja kao jednog od najvažnijih prirodnih resursa Dubrovačkoneretvanske županije, s naglaskom na na unapređenje procesa upravljanja i planiranja nadležnih institucija.  >opširnije...

Rudarsko geološka osnova/studija Dubrovačko-neretvanske županije

Rudarsko-geološku osnovu/studiju DNŽ, naručenu u svrhu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ, izradio je Hrvatski geološki institut iz Zagreba. Osnova/studija je definirala potencijalnost prostora Županije za istraživanje i eksploataciju prvenstveno arhitektonsko-građevnog kamena i tehničko-građevnog kamena, prijedlog gospodarenja, te način sanacije tijekom korištenja i nakon zatvaranja eksploatacijskih polja, odnosno uređenja prenamjenom napuštenih polja. Rezultati osnove/studije ugrađeni su u IDPPDNŽ.  >opširnije...

Prirodoslovna podloga Dubrovačko-neretvanske županije

Prirodoslovnu podlogu DNŽ, naručenu u svrhu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ, izradio je Državni zavod za zaštitu prirode iz Zagreba. Osnovni cilj Podloge je bilo stvaranje pretpostavke za gospodarski razvoj Županije temeljen na principima održivog razvoja.U studiji je dat naglasak na stanje i vrednovanje prirode s razlozima ugroženosti s obzirom na PPDNŽ, gdje se analizom prirodnog potencijala županije pokušao dobiti temelj turističke atrakcijske osnove te utvrditi potreba revizije postojećih i planiranih gospodarskih zona. >opširnije...

Stručna ekspertiza gospodarskog razvitka Dubrovačko-neretvanske županije

Stručnu ekspertizu gospodarskog razvitka DNŽ s naglaskom na turizam, naručenu u svrhu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ, izradila je grupa autora pod vodstvom tvrtke URBING d.o.o. Zagreb. Ekspertiza je uz ugostiteljsko-turističku djelatnost obradila i industrijsko-prometnu i trgovačko-uslužnu djelatnost, te poljoprivredu, akvakulturu i marikulturu. Osnovni cilj Ekspertize je bilo stvaranje pretpostavke za gospodarski razvoj Županije temeljen na principima održivog razvoja. >opširnije...


Studija prometnog sustava Dubrovačko-neretvanske županije

"Studiju prometnog sustava DNŽ" naručenu u svrhu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ izradio je Građevinski  fakultet Sveučilišta u Zargebu. U studiji izađena je ekspertiza glavnih cestovnih koridora Županije koja se temelji na prometnom modelu koji sadrži model ponude (mreže), model prometne potražnje (volumena putovanja po mreži) te model učinaka prometnog sustava   >opširnije...

 

Vodoopskrbni plan Dubrovačko-neretvanske županije

Vodoopskrbni plan Dubrovačko-neretvanske županije je temeljni dokument razvoja vodoopskrbe na području Županije, do planskog razvoja 2025. godine. Plan će biti sastavni dio budućeg Plana upravljanja vodnim područjem, kao i dio Prostornog plana Županije kojeg trebaju, nakon revizije stručnog povjerenstva, prihvatiti Hrvatske vode zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Županijska skupština.  >opširnije...

Studija zaštite voda i mora Dubrovačko-neretvanske županije

Studija zaštite voda i mora Dubrovačko-neretvanske županije, Hrvatske vode Zagreb, "Hidroprojekt-ing" d.o.o. Zagreb, srpanj 2008.g>opširnije...

Plan navodnjavanja za područje Dubrovačko-neretvanske županije

Projektom navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) nastavlja se izrada potrebne dokumentacije te pokreću ostale aktivnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji s ciljem poboljšanja gospodarenja prirodnim resursima. Dubrovačko-neretvanska županija ima bogate prirodne resurse za puno bolju i učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju. Raspoloživo kvalitetno tlo, voda i klimatske prilike nedovoljno se koriste, pa je nužno uspostaviti sustav u okviru kojeg će se postizati daleko bolji rezultati poljoprivredne proizvodnje.  >opširnije...

Meteorološka podloga

Studija “Meteorološka podloga za potrebe Procjene ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Dubrovačko-neretvanske županije" izrađena je u rujnu 2006. godine u Odjelu klimatoloških istraživanja i primijenjene klimatologije i Odjelu istraživanja i modeliranja atmosferskih procesa Službe za meteorološka istraživanja i razvoj Državnog hidrometeorološkog zavoda Zagreb na osnovi zahtjeva Državne uprave za zaštitu i spašavanje. >opširnije...

Studija vizualnih utjecaja novog sportsko-rekreacijskog centra i ostale gradnje na prostor i ukupnu sliku grada Dubrovnika

Ovu studiju naručio je Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije kako bi se, uz poštivanje grada Dubrovnika kao prepoznatljivog imdža, odnosno njegove osobne karte, dobili uvjeti uređenja prostora Sportsko-rekreacijskog centra i ostalih sadržaja na platou Srđa. >opširnije...

   Login