Generalni urbanistički plan Grada Dubrovnika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 10/05.

Obrazloženje

Grafički dio:
KP 0. Granice
KP 1. Korištenje i namjena prostora
KP 2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
KP 3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - promet
KP 3.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - pošta i telekomunikacije
KP 3.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - energetski sustav
KP 3.4. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - vodnogospodarski sustav - korištenje voda
KP 3.5. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnjih (fekalnih) voda
KP 3.6. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža - odvodnja otpadnih (oborinskih) voda
KP 4.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja (prirodna baština)
KP 4.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja (graditeljska baština)
KP 4.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja (krajobraz)
KP 4.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - uređenje zemljišta, zaštita posebnih vrijednosti i obilježja
KP 4.5. Oblici korištenja i način gradnje - urbana pravila
KP 4.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

<natrag

   Login