Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 6/07.
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 10/07.-ispravak

Grafički dio:
KP 0. Predmeti Izmjena i dopuna
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.1. Infrastrukturni sustavi - promet
KP 2.3. Infrastrukturni sustavi - energetski sustav
KP 3.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju (tlo, vode, more)
KP 3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
KP 4. GP naselja Dubrovnik 1
KP 4. GP naselja Dubrovnik 2
KP 4. GP naselja Dubrovnik 3
KP 4. GP naselja Dubrovnik 4
KP 4. GP naselja Dubrovnik 5
KP 4. GP naselja Dubrovnik 6
KP 4. GP naselja Dubrovnik 7
KP 4. GP naselja Dubrovnik 8
KP 4. GP naselja Dubrovnik 9
KP 4. GP naselja Dubrovnik 10
KP 4. GP naselja Dubrovnik 11
KP 4. GP naselja Dubrovnik 12
KP 4. GP naselja Dubrovnik 13
KP 4. GP naselja Dubrovnik 14
KP 4. GP naselja Dubrovnik 15
KP 4. GP naselja Brsečine 1
KP 4. GP naselja Dubravica 1
KP 4. GP naselja Gromača 1

KP 4. GP naselja Kliševo 1
KP 4. GP naselja Koločep 1
KP 4. GP naselja Koločep 2

KP 4. GP naselja Lopud 2
KP 4. GP naselja Mravinjac 2
KP 4. GP naselja Mrčevo 1
KP 4. GP naselja Orašac 1
KP 4. GP naselja Orašac 2

KP 4. GP naselja Šipanska Luka 1
KP 4. GP naselja Suđurađ 1
KP 4. GP naselja Suđurađ 2

KP 4. GP naselja Suđurađ 4
KP 4. GP naselja Trsteno 1

KP 4. GP naselja Zaton 1
KP 4. GP naselja Zaton 2


<natrag

 

   Login