Prostorni plan Nacionalnog parka Mljet

Na temelju članka 86. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi Odluku o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet.

Terenski obilazak NP Mljet u sklopu izrade PP NP Mljet

Od 19. do 22. rujna 2022. godine predstavnici MPGI, Zavoda za prostorni razvoj, na čelu s ravnateljem gosp. Bojanom Linardićem, bili su u Dubrovniku i Mljetu radi obilaska terena u sklopu izrade PP NP Mljet. Zavod za prostorno uređenje DNŽ kao stručni izrađivač PP NP Mljet je na sastanku u Dubrovniku upoznao naručitelja izrade Plana s postignutim rezultatima na izradi koncepcije stručnog rješenja Plana. Zaključeno je da su stečeni uvjeti za traženje zahtjeva od javno pravnih tijela te za pripremu izrade koncepcije Nacrta prijedloga za početak provedbe postupka SPUO.  >opširnije...

Terenski obilazak NP Mljet u sklopu izrade Konzervatorske dokumentacije

01. rujna 2022. godine predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije s izrađivačem Konzervatorske studije obišli su teren Nacionalnog parka Mljet i održali radni sastanak s načelnikom Općine i ravnateljem JUNP Mljet.  >opširnije...

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao
doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

U petak, 03. lipnja 2022.g. u prostorijama "Stare skule" u Goveđarima  održana je prezentacija i javni uvid aktivnosti projekta Državne geodetske uprave u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“. Ciljevi projekta su evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima, stvaranje preduvjeta za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima te doprinošenje jačanju svijesti javnosti omogućivanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije. Sastanku su prisustvovali djelatnici zavoda Iva Knego i Nikola Karaman.

Terenski rad i prikupljanje podataka u sklopu izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet

U provedenom terenskom radu 10. veljače 2022.g. djelatnici Zavoda za prostorno uređenje; Hrvoje Glavor, Nikola Karaman i Iva Knego Šoletić, snimili su fotografije visoke rezolucije izgradnje građevinskih područja u Nacionalnom parku Mljet u svrhu izrade Prostornog plana.  >opširnije...

Radni sastanak u Zavodu
02. rujna 2021.g. održan je radni sastanak u prostorijama Zavoda s predstavnicima Općine Mljet u vezi planiranja stambene prometnice unutar naselja Polače. Prezentiran je prijedlog trase nove stambene prometnice s prijedlogom parcelacije istočnog dijela naselja Polače unutar planiranog građevinskog područja naselja. Na sastanku je ocijenjeno da će prijedlog trase nove ceste s prijedlogom parcelacije gornjih parcela biti podloga za daljnje razgovore o planiranju predmetnog područja, te je zatraženo od Zavoda da dostavi Općini prijedlog idejnog rješenja nove prometnice i parcelacije u dwg i pdf formatu. Također se razgovaralo o planiranoj trasi obalnog kanalizacijskog kolektora u naselju Polače, te o potrebi cjelovite obnove i prezentacije Palače.

Radni sastanak u JUNP Mljet

Dana 16. srpnja 2021.g. održan je sastanak u prostorijama Male skule u Goveđarima. Zavod je došao na poziv JU NP Mljet, a u svezi izrade studija naručenih kroz projekt Odise(j)a Mediteranea, a koje će se moći koristiti kao podloga prilikom izrade PP NP Mljet. Sastanku su prisustvovali i izrađivač Prometne studije i projektanti hidrantske mreže. Dogovoreno je da će se razmijeniti dokumentacija i da će se, izrađena Studija i Projekt, kada bude gotova, dostaviti Zavodu. Dogovoreno je da će se i Studija upravljanja posjetiteljima koja je također u izradi također dostaviti Zavodu kada bude dovršena.

Teren NP Mljet

Dana 11. rujna 2020. na terenskom radu provedeno je snimanje dronom građevinskih područja naselja Polače i Soline u NP Mljet za potrebe izrade PP NP Mljet. Već je na prethodnom terenu izvršeno snimanje naselja Pomena i Goveđari, a ovaj put je izrađena radna ortofoto podloga preciznosti 3,5cm/px za naselje Soline te 4,07cm/px za naselje Polače.  >opširnije...

Podloge državne geodetske uprave

U rujnu 2020. zatraženi su podaci Državne geodetske uprave koja je iste dostavila u listopadu 2020. Zatražen je digitalni katastarski plan s pripadajućim knjižnim dijelom u gml, shp i dwg formatu. Katastarski plan skupni je grafički prikaz katastarskih podataka koji sadrži podatke o brojevima katastarskih čestica, međama i drugim granicama katastarskih čestica, granicama načina uporabe dijelova katastarskih čestica, zgradama i drugim građevinama, kućnim brojevima zgrada i nazivlju (rudinama, ulicama, trgovima i drugom nazivlju)>opširnije...

Razvoj kataloškog lista za GP NP Mljet

Od veljače 2020. Zavod je krenuo u pripremne radnje za izradu Plana u očekivanju dogovorenih podloga i studija potrebnih za izradu Plana. Pokazalo se potrebnim, sukladno prethodno izrađenoj Stručno-analitičkoj podlozi koju je izradio Zavod, detaljno analizirati i dijelove unutar građevnih područja Parka kao što je to učinjeno i za dijelove izvan građevnog područja>opširnije...

Digitalizacija akata za građenje i unošenje u ISPU sustav

Tijekom 2020. djelatnici Zavoda za prostorno uređenje unose izdana Rješenja o izvedenom stanju u ISPU sustav. Veliki broj Rješenja o izvedenom stanju iz razdoblja od 2011. do 2014. godine nije bio unesen u cijelosti niti georeferenciran te je za potrebe analitike stanja u prostoru građevinskih područja NP Mljet bilo potrebno unijeti te podatke u ISPU sustav. Rješenja o izvedenom stanju iz perioda 2011. do 2014. godine nisu bila unesena jer je ISPU sustav uspostavljen 2014. godine.  >opširnije...

Sastanak za potrebe izrade PP NP Mljet u Zagrebu

Dana 24. siječnja 2020. održan je sastanak u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u svezi izrade Prirodoslovne podloge za Nacionalni park Mljet, a za potrebe izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet. Sastanku su prisustvovali uz predstavnike Zavoda za prostorni razvoj i Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije predstavnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Mljet.  >opširnije...

Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet

Na temelju članka 86. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) ministar graditeljstva i prostornog uređenja donio je Odluku o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet.  >opširnije...

   Login