O NAMA

 

 

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Adresa
Petilovrijenci 2
20000 Dubrovnik
Republika Hrvatska
OIB
MB                                            
IBAN
51421798041
02375192
HR4223900011100358385
Telefon
Telefax
+385 (0)20 322 800
+385
(0)20 321 055
E-mail
Web
Upravno vijeće
Predsjednik Dubravko Grbić,
članovi Ivo Jović, Katica Falkoni-Pedrini, Luka Vidak
i Stjepko Kovačić.
Ravnatelj
mr.sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh.
+385 (0)20 322 801
marina.oreb@zzpudnz.hr

 

 

Odsjek za prostorno uređenje
Voditelj odsjeka
Barbara Savin, dipl.ing.arh.

Silvana Taslaman, ing.građ.

Hrvoje Glavor,
mag.ing.menag. u pom.

 
Sanja Šaut, građ.tehn.

Daniel Jokić, mag.geogr.

Iva Knego, mag.ing.arh.

+385 (0)20 322 808
barbara.savin@zzpudnz.hr
+385
(0)20 322 805
silvana.taslaman@zzpudnz.hr
+385
(0)20 322 800
hrvoje.glavor@zzpudnz.hr

+385 (0)20 322 809
Odsjek za stratešku infrastrukturu i razvoj
Voditelj odsjeka
Stjepko Kovačić, dipl.ing.građ.

Nikola Karaman, mag.bio.et oec.
mar.
Ivan Lukačević-Verenac, pristup.  comp.
 
 

+385 (0)20 322 804
stjepko.kovacic@zzpudnz.hr 
+385
(0)20 322 806
nikola.karaman@zzpudnz.hr
+385 (0)20 322 807
 
 
 
 

 

Djelatnost (Zakon o prostornom uređenju, "Narodne novine", broj 153/13.65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)

(1) Djelatnost zavoda za prostorno uređenje županije, obuhvaća osobito:
1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine
2. izradu izvješća o stanju u prostoru,
3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanja njime u okviru njegovih ovlasti,
4. pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja
5. pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i 
6. druge poslove u skladu s ovim Zakonom i Statutom Zavoda.

(2) Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i prostorni plan uređenja grada i općine, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan.

 

 
 

 

Ustroj

Za obavljanje djelatnosti Zavoda ustrojene su dvije unutarnje ustrojstvene jedinice:
-         Odsjek za prostorno uređenje, 
-         Odsjek za stratešku infrastrukturu i razvoj
U Odsjeku za prostorno uređenje obavljaju se stručni poslovi izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine, izrade izvješća o stanju u prostoru županije, pripreme polazišta za izradu odnosno za stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja, izrade mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izrade prostornih planova uređenja velikog grada, grada odnosno općine i urbanističkih planova uređenja te obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja.
U Odsjeku za stratešku infrastrukturu i razvoj obavljaju se stručni poslovi u izradi dokumenata prostornih uređenja iz djelokruga rada Odsjeka (promet, energetika, vode i more) te drugih razvojnih projekata od interesa za županiju.

 

 

 

 

Riječ ravnateljice

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije osnovan je kao javna ustanova, a osnivač mu je Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik DNŽ“, broj 02/08., 04/14.06/14. i 17/21.) Osnovni akt Zavoda je Statut. Zavod je registriran Rješenjem Trgovačkog suda od 27. siječnja 2022. godine. 

Prostorno planiranje je skup različitih aktivnosti koje treba provoditi sustavno i kontinuirano i koje mora predstavljati sastavni dio gospodarskih i društvenih aktivnosti. 

Reafirmaciju prostornog planiranja, urbanizma i regionalnog planiranja treba provesti na način da se respektira pojedinačni interes, ali da se naglase i utvrde standardi od općeg i zajedničkog interesa. Odluke treba donositi na temelju znanstvenih istraživanja i logike struke, uvažavajući prostor kao ograničeni i nepopravljiv resurs. 

Zavod treba postati prepoznatljiva stručna institucija kako u regiji tako i u Hrvatskoj najvećim dijelom usmjerena prema prostornom uređenju koja bi u interesu županije trebala osmišljavati dugoročno korištenje i zaštitu prostora. 

Zavod je 9. listopada 2017. dobio Rješenje, tj. suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja ("Narodne novine" br. 136/15.).
Svake godine Zavod izrađuje Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada koje Upravno vijeće dostavlja Županu. ( 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015.2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. godina).

 

 

 

Pristup informacijama

Sukladno
Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu možete podnijeti službenicima za informiranje Zavoda za prostorno uređenje DNŽ Stjepku Kovačiću, dipl.ing.građ. te Barbari Savin, dipl.ing.arh. 
 

 

 

 

 

Natječaji

Nema natječaja


 

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login