2. Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i
Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije


Objava 2. ponovne javne rasprave
Odluka o izradi - "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", br. 4/14. i 6/15.

Prijedlog IDPPDNŽ

Tekstualni dio:
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.1.1. Infrastrukturni sustavi - Cestovni promet
KP 2.2.2. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - Javne telekomunikacije u pokretnoj mreži
KP 3.2.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Ostalo

KTG 4.1. Infrastrukturni sustavi - Cestovni promet

Strateška studija utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ

Strateška studija utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ
Dodatak
Sažetak

<natrag

 

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login