You are here >   dokumenti_301-400 > dok338

 

 

 
Javna rasprava o Prijedlogu plana IDPPUO OREBIĆ

Tekstualni dio:
Objava Javne rasprave
Obrazloženje
Sažetak

Grafički dio:
1. Korištenje i namjena površina
2.a. Infrastrukturni sustavi – Promet
2.b. Infrastrukturni sustavi – Pošta, elektroničke komunikacije i elektroenergetika
2.c. Infrastrukturni sustavi – Vodoopskrba i odvodnja
3.a.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Krajobrazne vrijednosti
3.a.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Zaštićeni dijelovi prirode i ekološka mreža
3.a.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Staništa
3.b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Kulturna dobra
3.c.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora – Uvjeti, ograničenja i posebne mjere
4.1. Građevinska područja naselja - Lovište
4.1.a. Građevinska područja naselja - Lovište - Nakovanj
4.2. Građevinska područja naselja - Nakovanj
4.3. Građevinska područja naselja - Viganj
4.4. Građevinska područja naselja - Viganj - Kučište
4.5. Građevinska područja naselja - Kučište - Podgorje - Orebić
4.6. Građevinska područja naselja - Podgorje - Orebić - Stanković
4.7. Građevinska područja naselja - Stanković - Donja banda
4.8. Građevinska područja naselja - Donja banda - Oskorušno
4.9. Građevinska područja naselja - Donja banda
4.10. Građevinska područja naselja - Donja banda - Podobuče
4.11. Građevinska područja naselja - Podobuče
4.12. Građevinska područja naselja - Oskorušno
4.13. Građevinska područja naselja - Oskorušno
4.14. Građevinska područja naselja - Oskorušno - Kuna pelješka
4.15. Građevinska područja naselja - Kuna pelješka
4.16. Građevinska područja naselja - Potomje - Kuna pelješka - Pijavičino
4.17. Građevinska područja naselja - Potomje
4.18. Građevinska područja naselja - Podobuče - Potomje
4.19. Građevinska područja naselja - Potomje - Pijavičino
4.20. Građevinska područja naselja - Pijavičino
4.21. Građevinska područja naselja - Trstenik

<natrag

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login