You are here >   dokumenti_2 > dok171

 

 

 
Izmjene i dopune GUP Grada Dubrovnika

 

Tekstualni dio:

Odredbe za provođenje
Obrazloženje
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 03/14.
Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 09/14. - pročišćeni tekst

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena prostora
2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
3.1. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža-Promet
3.2. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža-Pošta i telekomunikacije
3.3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža-Energetski sustav
3.4. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža-Vodno gospodarski sustav-Korištenje voda
3.5. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža-Vodno gospodarski sustav-Odvodnja otpadnih voda
3.6. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža-Vodno gospodarski sustav-Odvodnja oborinskih voda
4.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora-Područja posebnih uvjeta korištenja-Prirodna baština
4.2. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora-Područja posebnih uvjeta korištenja-Graditeljska baština
4.3. Područja posebnih ograničenja u korištenju-Krajobraz
4.4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora-Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite-uređenje zemljišta, zaštita posebnih vrijednosti i obilježja
4.5. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora-Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite-oblici korištenja i način gradnje-Urbana pravila
4.6. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora-Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite-područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login