Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije i
Strateške studije utjecaja na okoliš Prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije


Objava ponovne javne rasprave
Odluka o izradi - "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", br. 4/14. i 6/15.

Prijedlog IDPPDNŽ

Tekstualni dio:
Odredbe za provođenje
Obrazloženje
Sažetak za javnost

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.1.1. Infrastrukturni sustavi - Cestovni promet
KP 2.1.2. Infrastrukturni sustavi - Željeznički, pomorski i zračni promet
KP 2.2.1. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - Pošta i javne telekomunikacije
KP 2.2.2. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije - Javne telekomunikacije u pokretnoj mreži
KP 2.3. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustavi
KP 2.4. i 2.5. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustavi, obrada, skladištenje i odlaganje otpada
KP 3.1.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Prirodna baština
KP 3.1.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Kulturna baština
KP 3.1.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Uvjeti zaštite kulturne baštine
KP 3.1.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih uvjeta korištenja - Staništa
KP 3.2.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Prirodni i kulturni krajolici
KP 3.2.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja posebnih ograničenja u korištenju - Ostalo
KP 3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

KTG 1. Teritorijalno - politički ustroj
KTG 2. Administrativna središta i razvrstaj državnih i županijskih cesta
KTG 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta
KTG 4.1. Infrastrukturni sustavi - Cestovni promet
KTG 4.2. Infrastrukturni sustavi - Željeznički, pomorski i zračni promet
KTG 4.3. Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije
KTG 4.4. Infrastrukturni sustavi - Energetski sustavi
KTG 4.5. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav
KTG 5. Postupanje s otpadom


Strateška studija utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ
Strateška studija utjecaja na okoliš Prijedloga IDPPDNŽ
Dodatak
Sažetak

<natrag

 

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login