You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok81

 

 

 
Prostorni plan uređenja Općine Lumbarda

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Lumbarda, br. 02/03. i 03/03.-isp.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.a Infrastrukturni sustavi - Promet - Cestovni i pomorski
KP 2.b Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacija
KP 2.c Infrastrukturni sustavi - Elektroenergetika
KP 2.d Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba
KP 2.e Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav - Odvodnja otpadnih voda - Obrada, skladištenje i odlaganje otpada
KP 3.a Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Prirodno nasljeđe
KP 3.b. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Kulturna dobra
KP 3.c1 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Uvjeti, ograničenja i posebne mjere
KP 3.c2 Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora - Pregled prostornih planova užih područja
KP 4.1 GP UPU Lumbarda
KP 4.2 GP UPU Humac, Pudarica
KP 4.3 GP UPU Kokojevica
KP 4.4 GP UPU Lumbarda, Berkovica i Ražnjić
KP 4.5 GP UPU Bili žal, Ražnjić

<natrag

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login