You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok46

 

 

 
Prostorni plan uređenja Općine Blato

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Općine Blato, br. 3/03., 5/04.

Grafički dio:
KP 0. Teritorijalno politički ustroj, administrativna sjedišta; Razvrstaj državnih i županijskih cesta
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet
KP 2.2. Infrastrukturni sustavi - Vodnogospodarski sustav
KP 2.3. Infrastrukturni sustavi- Elektroenergetika i PTT
KP 3.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora, Uvjeti korištenja
KP 3.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora, Uvjeti korištenja - Područja posebnih ograničenja u korištenju
KP 3.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
KP 3.4. Uvjeti korištenja i zaštite prostora, Područja primjene planskih mjera zaštite
KP 4.1. GP naselja Blato -područja Bristva i  Prigradica
KP 4.2. GP naselja Blato - područje Žukova
KP 4.3. GP naselja Blato - područje Blato
KP 4.4. GP naselja Potirna
KP 4.5. GP  naselja Blato - područja Zaglav i Karbuni
KP 4.6. GP naselja Blato - područja Grščica, Prižba, Prišćepac i Lučica

<natrag

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login