You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok38

 

 

 
Usklađenje Prostornog plana uređenja Grada Korčule sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (odredbama o ZOP-u)  

Tekstualni dio:
Službeni glasnik Grada Korčule, br. 3/08.
Odredbe za provođenje - pročišćeni tekst
Odredbe za provođenje

Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.a. Infrastrukturni sustav - Promet - cestovni, pomorski, zračni
KP 2.b. Infrastrukturni sustav - Pošta i telekomunikacije
KP 2.c. Infrastrukturni sustav - Elektroenergetika
KP 2.d. Infrastrukturni sustav - Vodnogospodarstveni sustav - Vodoopskrba
KP 2.e. Infrastrukturni sustav - Vodnogospodarstveni sustav - Odvodnja otpadnih voda, te obrada, skladištenje i odlaganje otpada
KP 3.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Prirodno nasljeđe
KP 3.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Kulturno nasljeđe
KP 3.c.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - Uvjeti ograničenja i posebne namjene
KP 3.c.2. Uvjeti za korištenje, zaštitu i uređenje  prostora - Pregled planova užih područja
KP 4-1a GP Čara
KP 4-1b GP Zavalatica
KP 4-1c GP Babina, Rasoha
KP 4-2 GP Pupnatska Luka
KP 4-3 GP Pupnat
KP 4-4a GP Račišće, Kneža
KP 4-4b GP Koromačna, Kneža
KP 4-5 GP Žrnovska Banja
KP 4-6 GP Žrnovo, Luka
KP 4-7 GP Rasohatica
KP 4-9 GP Badija, Vrnik
KP 4-10 GP Korčula

<natrag

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login